Om oss:

Dyrenes hjelper ble startet en januar dag i 2014. Vi satt der en gjeng katteglade damer og bekymret oss over det økende problemet med hjemløse katter i området. Vi bestemte oss for starte vår egen forening, og da ble Dyrenes Hjelper skapt. Siden en av oss allerede holdt på litt med omplassering, så satt vi plutselig med 26 katter i systemet med en økonomi på null, men med et stort pågangsmot.

 

Siden den gang har vi omplassert hundrevis av katter som har fått nye, gode hjem :) 

 

Vi var så heldige å bli tilgodesett i et testament for noen år siden. Dette resulterte i at vi fikk kjøpt ett flott pusehus på Blakstadheia i Froland, der vi jobbet med kattene våre og forsøkte å finne nye hjem til dem. Dessverre måtte vi flytte videre, da Froland kommune ikke aksepterte at vi utførte vårt frivillige arbeid i huset vi hadde der.

Heldigvis dukket det perfekte huset for vår forening opp på Stoa i Arendal. Mange katter er allerede i nye hjem etter at de fikk flytte inn på Pusehuset, der de har fått helsesjekk og nødvendig oppfølging av veterinær, blitt sosialisert og klargjort for adopsjon.

Og det er her på Pusehuset vi har vår base for å utføre vårt frivillige dyreredningsarbeid.

 

Vårt mål er å redde hjemløse dyr, og gi de et trygt og godt nytt hjem. Alle våre katter får helsesjekk og de blir kastrert/ sterilisert, ID merket og vaksinert. Vi jobber for at katten også skal få sin egenverd og at folk i fremtiden også vil ta bedre vare på katten som husdyr.

 


 

Dyrenes Hjelper har følgende medlemmer i sitt styre:

Maylin Gabrielsen.

Eileen Eklund Pedersen.

Eva Wilbergh.

Monika Martins.

Halvor Martins.

Vedtekter for Dyrens Hjelper

Vedtatt av stiftelsesmøtet 01.01.2014

 

§ 1 Navn og oppbygging

Organisasjonens navn er Dyrenes Hjelper

 

§ 2 Formål

Dyrenes Hjelper er en hjelpeorganisasjon for dyr. Dyrenes hjelper sitt formål er:

- Å sikre og fremme dyrs rettigheter gjennom informasjonsarbeid.

- Yte praktisk hjelp til dyr i nød.

- Jobber for dyrs respekt og aksept for eget individ.

 

§ 3 Organisatorisk tilknytning

Dyrenes Hjelper er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemskap i Dyrenes Hjelper er åpent for alle i Norge.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Kontigenten for enkeltmedlem 200 kroner og 100 kroner pr ekstra husstandsmedlem over 18 år. 

 

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes ett medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. For å kunne bli valgt inn i styret må kontingent være betalt innen 3 mnd i forkant.

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

 

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet er Dyrenes Hjelpers høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftligmelding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 1. Behandle Dyrenes Hjelpers årsmelding 2. Behandle Dyrenes Hjelpers regnskap i revidert stand 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingenten 5. Vedta Dyrenes Hjelpers budsjett 6. Velge: a. styremedlem(mer) b. valgkomite

 

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst entredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinæreårsmøter.

 

§ 11 Styret

Dyrenes Hjelper ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Dyrenes Hjelpers økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser

4. Representere Dyrenes Hjelper utad

 

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

 

§ 12 Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall avde avgitte stemmene.

 

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av Dyrenes Hjelper kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3flertall